Tablica ogłoszeń

Zapisy na nowy rok szkolny 

e-mail 

rejestracja@polskaszkolailford.co.uk

info@polskaszkolailford.co.uk

telefon pon-sob

w godz 15:00-18:00

Justyna Fronc 07515932855

 

 

 

Nasza Szkoła

Category: Strona glowna Published: Wednesday, 26 April 2017
Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Św. Królowej Jadwigi została założona na jesieni 1956 roku z inicjatywy grupy rodziców mieszkających w Forest Gate.  

Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. św. Królowej Jadwigi prowadzi naukę dla dzieci i młodzieży mieszkających na terenie Wielkiej Brytanii. Dzieci przyjmowane są do naszej szkoły od grupy przedszkolnej, w roku szkolnym, w którym ukończą 4 lata. 

Zajęcia odbywają się w soboty od września (z wyjątkiem sobót przypadających w trakcie przerw śródsemestralnych) do czerwca, w godzinach 9:30 - 13:00 (klasy 0-III) oraz 9:30 - 13:15 (klasy IV‑A2).

W roku szkolnym 2021/22 będą to 32 soboty.

Działania edukacyjne w naszej szkole mają charakter nauki stacjonarnej, aczkolwiek w wyjątkowych sytuacjach np. pandemii lub w podobnych zdarzeniach niezależnych od decyzji szkoły zastrzegamy sobie prawo przeprowadzania zajęć w trybie online z zachowaniem wszystkich dotychczasowych warunków współpracy (opłat, obecności dzieci i młodzieży na zajęciach lekcyjnych itp.)

Zajęcia odbywające się w trybie online mogą stanowić dodatkową ofertę edukacyjną dla poszczególnych klas egzaminacyjnych na wniosek Dyrektorki szkoły

 

Celem naszej Szkoły jest szerzenie wiedzy ogólnej o polskiej kulturze, tradycjach i języku polskim.

Podstawowym naszym dążeniem jest utrwalanie wśród dzieci poczucia polskiej tożsamości i patriotyzmu, kultywowanie języka polskiego oraz pogłębianie znajomości literatury, polskich tradycji, historii i geografii.

Nauka w szkole obejmuje trzy przedmioty: język polski, historię Polski oraz geografię Polski. W szkole odbywają się także lekcje religii.

Program nauczania opracowany jest w celu przygotowania uczniów do angielskich egzaminów GCSE i A‑Level z języka polskiego jako obcego. Uczniowie naszej Szkoły licznie przystępują do tych egzaminów i osiągają imponujące wyniki.

 

Możemy Państwa jako Rodziców/Opiekunów zapewnić, że jest to bardzo dobry wybór, który przyniesie Waszemu Dziecku/Dzieciom wiele radości z czerpania wiedzy podczas organizowanych przez nas aktywności edukacyjnych. Przynależność do naszej społeczności związana jest z wywiązywaniem się z pewnych obowiązków, które spoczywają na nas wszystkich.

Jesteśmy zobowiązani działać według ustalonych polis i procedur, których przestrzeganie zapewnia bezpieczeństwo naszym Uczniom. Pozwala czuć się każdemu równym, szanowanym i włączonym w życie społeczności klasy oraz szkoły.

Nasza oferta edukacyjna jest dostosowana do potrzeb uczniów, w tym w miarę możliwości staramy się również, być placówką włączającą i zabezpieczyć specjalne potrzeby edukacyjne Uczniów i Uczennic.

Jesteśmy społecznością, która ceni dialog, szanuje drugiego rozmówcę, wsłuchuje się w potrzeby Uczniów, traktuje Dzieci i Młodzież jak partnerów w komunikacji po to, aby nawiązać właściwe relacje, które pozwalają na rozwój Ucznia i które stanowią fundament niezbędny dla następującej edukacji i samorozwoju młodego człowieka.

Nasza szkoła to dla wielu zalążek polskości, w którym nie tylko szerzymy wiedzę ogólną o polskiej kulturze, tradycji i języku polskim, ale przede wszystkim wspólnie dzielimy czas w soboty, co jest dla naszych Uczniów wspaniałą okazją do zawierania i zacieśniania przyjaźni oraz rozmów w języku, który coraz częściej jest dla dzieci i młodzieży językiem odziedziczonym, drugim lub kolejnym.

Naszą społeczność szkolną cechuje między innymi  PATRIOTYZM. Z tego słowa natomiast wyłania się: 

P – jak pasja do nauki i nauczania

A – jak aspiracje, ambicje i nauka asertywnego postępowania

T – jak tożsamość 

R – jak rozwój

 I – jak inspiracja, inwencja i innowacja

O – jak obietnica dobrze zagospodarowanego czasu, ostoja i opoka, ale również Ojczyzna

T – jak tradycja

Y – your personal values are important for us!

Z – jak zespół oraz zamiłowanie do nowoczesnych technologii

M – jak motywacja w dążeniu do wytyczonych celów i spełnianiu marzeń

 

Hits: 71078

Zajęcia szkolne odbywają się w

The Ursuline Academy
Morland Road
Ilford
Essex IG1 4JU