Działania szkoły

Category: O szkole Published: Wednesday, 26 April 2017

Dom Parafialny przy 2 Ashgrove Road, Goodmayes, jest zarejestrowany jako oficjalna siedziba Szkoły natomiast zajęcia szkolne odbywają się w budynku Ilford Ursuline Academy przy Morland Road, Ilford, Essex, IG1 4JU.

 Szkoła funkcjonuje, jako organizacja o charakterze społecznym i jest oparta na ścisłej współpracy całej społeczności szkolnej, to jest dzieci, rodziców/opiekunów, nauczycieli, Dyrektora i Zarządu. 

Działalność szkoły regulowana jest przez: Statut Szkoły, Biuletyn Informacyjny (inaczej Prospekt Szkoły-Regulamin szkoły), Regulamin Ucznia i Regulamin Rodzica, grafik szkolny oraz inne bieżące regulacje. Biuletyn Informacyjny dotyczy również regulacji bieżących i stanowi uzupełnienie do Statutu Szkoły.

Na zakończenie roku szkolnego odbywa się zebranie podsumowujące miniony rok z udziałem Rodziców/Opiekunów, Dyrekcji i Zarządu. Przekazywane są wówczas sprawozdania z działalności placówki, przedstawione są osiągnięcia Szkoły, omawiane są istotne zagadnienia dotyczące programu na przyszły rok. 

Sprawozdanie Prezesa oraz Dyrektora wysyłane są pocztą elektroniczną do rodziców/opiekunów przed zebraniem. Podczas Zebrania uczestniczący rodzice/opiekunowie mają prawo zgłaszać wnioski i zapytania do Zarządu i Dyrekcji.

W nowym roku szkolnym odbywa się Walne Zebranie; jest ono obowiązkowe dla całej społeczności szkolnej. Powoływany jest na nim nowy Zarząd. Rozważane i zatwierdzane są również wszelkie zmiany w strukturze i organizacji szkoły oraz poprawki w Statucie Szkoły.

Sprawozdanie Skarbnika przesyłane jest pocztą elektroniczną, a Komisja Rewizyjna przedstawia sprawozdanie z działalności finansowej Szkoły.

Zarządzaniem i administracją Szkoły zajmuje się Zarząd Szkoły. W jego skład wchodzą: Prezes i jego Zastępca, Skarbnik, Sekretarz, osoba odpowiedzialna za pozyskiwanie dodatkowych funduszy (Fundraiser) oraz Koordynatorzy: dyżurów sobotnich, imprez, pierwszej pomocy oraz sklepiku szkolnego. 

Członkowie Zarządu wykonują swoje funkcje dobroczynnie. Do pomocy w organizowaniu szkolnych imprez przyłączają się w ciągu roku również inni rodzice.

Sprawami merytorycznym zajmuje się Dyrektor ds. Edukacji, który rekrutuje nauczycieli i asystentów oraz sprawdza zgodność poziomu nauczania w klasach z podstawą programową dla uczniów/uczennic uczących się za granicą Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz podstaw programowych AQA do nauczania języka polskiego jako obcego. Dyrektor mianowany i odwoływany jest przez Grono Pedagogiczne i Zarząd Szkoły.

Sprawy finansowe prowadzi Skarbnik Szkoły. Rachunkowość oraz rozliczenia bankowe szkoły są skrupulatnie sprawdzane raz w roku przez powołaną do tego celu Komisję Rewizyjną.

Fundusze Szkoły pochodzą z opłat pobieranych za naukę w szkole, z dochodu z imprez szkolnych, sklepiku szkolnego oraz z różnego rodzaju dotacji, o które musimy się sami starać.

Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty zgubione i zniszczone przez uczniów/uczennice na terenie szkoły.

Wynagrodzenie dla nauczycieli zatrudnionych przez szkołę jest finansowane z funduszu Szkoły. 

 

Hits: 9598

Zajęcia szkolne odbywają się w

The Ursuline Academy
Morland Road
Ilford
Essex IG1 4JU