Działania szkoły

Category: O szkole Published: Wednesday, 26 April 2017

Zajęcia szkolne odbywają się w budynku Ilford Ursuline Academy przy Morland Road, Ilford, Essex, IG1 4JU.

Dom Parafialny przy 2 Ashgrove Road, Goodmayes Parafialnej, jest zarejestrowany, jako oficjalna siedziba szkoły.

Szkoła funkcjonuje, jako organizacja o charakterze społecznym i jest oparta na ścisłej współpracy całej społeczności szkolnej, to jest dzieci, rodziców, nauczycieli,Dyrektora i Zarządu.

Działalność szkoły regulowana jest przez Statut Szkoły, Biuletyn Informacyjny (inaczej Prospekt Szkoły - Regulamin szkoły), Regulamin Ucznia i Regulamin Rodzica, grafik szkolny oraz inne bieżące regulacje.

Biuletyn Informacyjny dotyczy również regulacji bieżących i stanowi uzupełnienie do Statutu Szkoły. 

Na zakończenie roku szkolnego odbywa się zebranie podsumowujące miniony rok z udziałem Rodziców, Dyrekcji i Zarządu. Przekazywane są wówczas sprawozdania z działalności placówki, przedstawione są osiągnięcia Szkoły, omawiane są istotne zagadnienia dotyczące programu na przyszły rok.

Sprawozdanie Prezesa oraz Dyrektora wysyłane są pocztą elektroniczną do rodziców przed zebraniem. Podczas Zebrania uczestniczący rodzice mają prawo zgłaszać wnioski i zapytania do Zarządu i Dyrektora.

W nowym roku szkolnym odbywa się Walne Zebranie; jest ono obowiązkowe dla całej społeczności szkolnej. Powoływany jest na nim nowy Zarząd. Rozważane i zatwierdzane są również wszelkie zmiany w strukturze i organizacji szkoły oraz poprawki w Statucie Szkoły.

Sprawozdanie Skarbnika przesyłane jest pocztą elektroniczną, a Komisja Rewizyjna przedstawia sprawozdanie z działalności finansowej Szkoły.

Zarządzaniem i administracją Szkoły zajmuje się Zarząd Szkoły. W jego skład wchodzą: Prezes i jego Zastępca, Skarbnik, Sekretarz, osoba odpowiedzialna za pozyskiwanie dodatkowych funduszy (Fundraising) oraz Koordynatorzy: dyżurów sobotnich, imprez, pierwszej pomocy oraz sklepiku szkolnego.

Członkowie Zarządu wykonują swoje funkcje dobroczynnie. Do pomocy w organizowaniu szkolnych imprez przyłączają się w ciągu roku również inni rodzice.

Sprawami merytorycznym zajmuje się Dyrektor d/s Edukacji, który rekrutuje nauczycieli i asystentów oraz sprawdza zgodność poziomu nauczania w klasach z Zasadą Programową opracowaną przez Polską Macierz Szkolną i Ministerstwo Edukacji Narodowej. Dyrektor mianowany i odwoływany jest przez Grono Pedagogiczne w porozumieniu z Zarządem.

Sprawy finansowe prowadzi Skarbnik Szkoły. Rachunkowość oraz rozliczenia bankowe szkoły są skrupulatnie sprawdzane raz w roku przez powołaną do tego celu Komisję Rewizyjną.

Fundusze Szkoły pochodzą z opłat pobieranych za naukę w szkole, z dochodu z imprez szkolnych, sklepiku szkolnego oraz z różnego rodzaju dotacji, o które musimy się sami starać.

Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty zgubione i zniszczone przez uczniów na terenie szkoły.

Wynagrodzenie dla nauczycieli zatrudnionych przez szkołę jest finansowane z funduszu Szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

Hits: 6906

Zajęcia szkolne odbywają się w

The Ursuline Academy
Morland Road
Ilford
Essex IG1 4JU