Regulamin rodzica/opiekuna

Category: Regulaminy i obowiązki
Published: Tuesday, 20 June 2017

We wrześniu 2012 wprowadziliśmy nowy dokument Regulamin Rodzica/Opiekuna, który jest częścią pakietu informacyjno-rejestracyjnego. Ma on pomóc i zapewnić prawidłowe funkcjonowanie naszej szkoły. 

Każdy Rodzic/Opiekun ma obowiązek zapoznać się i podpisać Regulamin Rodzica/Opiekuna i go przestrzegać.

Warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły jest otrzymanie podpisanego przez Rodzica/Opiekuna regulaminu.

W przypadku nieprzestrzegania obowiązujących zasad, dziecko danego Rodzica/Opiekuna będzie zawieszone lub wykreślone z listy uczniów. 

Rodzice/opiekunowie dyżurni - obowiązki

Category: Regulaminy i obowiązki
Published: Thursday, 27 April 2017

Obowiązki Rodzica/Opiekuna Dyżurującego w Sobotę

Osoba dyżurująca powinna stawić się na godzinę  9.10 oraz skontaktować się z koordynatorem lub inną osobą z Zarządu.

Głównym obowiązkiem Rodzica/Opiekuna dyżurnego jest pomoc w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki Uczniom/Uczennicom naszej szkoły. Dotyczy to zajęć lekcyjnych i przerw międzylekcyjnych.

Obowiązkiem dyżurnego jest patrolowanie szkoły podczas lekcji, przerw i pilnowanie, żeby dzieci nie wychodziły z budynku szkoły oraz monitorowanie, aby osoby trzecie nie wchodziły do szkoły podczas zajęć bez uprzedniego wpisu do księgi wizyt.

Osoby dyżurujące pilnują dzieci podczas przerw na boisku szkolnym, jak również na terenie budynków między innymi na korytarzach, schodach, przy głównym wejściu itd. Wśród osób dyżurujących są wolontariusze z Zarządu posiadający ważny DBS.

W przypadku niewłaściwego zachowania dzieci podczas przerwy lub jakiegokolwiek wypadku, dyżurni zobowiązani są do powiadomienia koordynatora dyżurów lub pierwszej pomocy.

Każda osoba dyżurująca otrzymuje konkretną salę lub pomieszczenie, którym będzie miała obowiązek zająć się po lekcjach. Po zakończeniu lekcji dyżurni sprzątają sale lekcyjne, boisko oraz toalety, aby szkoła była pozostawiona w czystości.

Rodzic/Opiekun dyżurujący powinien potwierdzić swoją obecność u koordynatora nie później niż w zwartek poprzedzający sobotni dyżur.

Zmiana terminu dyżuru powinna być dokonana przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.Jeżeli ktoś nie stawi się na dyżur lub nie wypełni go do końca, nie zostanie mu zwrócona odpowiednia część depozytu. 

Absencja dziecka/dzieci

Category: Regulaminy i obowiązki
Published: Thursday, 27 April 2017

Lista obecności sprawdzana jest na każdej lekcji. 

Liczba godzin opuszczonych przez ucznia w ciągu roku jest wpisywana na świadectwie końcowym. W wyniku dłuższych nieobecności uczeń może być nieklasyfikowany przy wystawianiu przez nauczyciela oceny końcowej.

Read more: Absencja dziecka/dzieci

Regulamin ucznia/uczennicy

Category: Regulaminy i obowiązki
Published: Thursday, 27 April 2017

Regulamin Ucznia/Uczennicy jest oddzielnym dokumentem załączanym do pakietu informacyjno-rejestracyjnego.

Każdy Uczeń/Uczennica ma obowiązek zapoznać się i podpisać Regulamin Ucznia/Uczennicy i jest zobowiązany do jego przestrzegania.

W przypadku nieprzestrzegania swoich obowiązków Uczeń/Uczennica będzie karany w pierwszej kolejności upomnieniem ustnym, następnie spotkaniem z Dyrektorem Szkoły, rozmową przed panelem dyscyplinarnym, a w ostateczności zawieszeniem w prawach ucznia i wykreśleniem z rejestru uczniów szkoły.

Prosimy, aby Państwo przeczytali regulamin wspólnie z dziećmi, podpisali go i oddali wraz z formularzem rejestracyjnym.

Zajęcia szkolne odbywają się w

The Ursuline Academy
Morland Road
Ilford
Essex IG1 4JU