Absencja dziecka/dzieci

Category: Regulaminy i obowiązki Published: Thursday, 27 April 2017

Lista obecności sprawdzana jest na każdej lekcji. 

Liczba godzin opuszczonych przez ucznia w ciągu roku jest wpisywana na świadectwie końcowym. W wyniku dłuższych nieobecności uczeń może być nieklasyfikowany przy wystawianiu przez nauczyciela oceny końcowej.

Trzy kolejne nieusprawiedliwione  nieobecności dziecka w szkole będą uznana za rezygnację z miejsca, a pozostała opłata za semestr nie zostanie zwrócona rodzicowi. Miejsce zostanie zaoferowane innemu dziecku z listy oczekujących. 

W klasach egzaminacyjnych tj. klasie GCSE, AS i A2 dopuszczalne są tylko trzy nieobecności w całym roku szkolnym.

Wszystkie nieobecności muszą być wcześniej zgłoszone i uzgodnione z nauczycielem.

Uczeń musi również nadrobić zaległości spowodowane swoją nieobecnością.

Rodzice mają obowiązek skontaktować się wcześniej z wychowawcą klasy, Dyrektorem lub z osobą z Zarządu, powiadamiając o nieobecności dziecka w szkole.   

Hits: 3425

Zajęcia szkolne odbywają się w

The Ursuline Academy
Morland Road
Ilford
Essex IG1 4JU